📑
Hợp đồng làm việc
Giới thiệu về hợp đồng làm việc tại máy chủ GOVN
Lưu ý: Hợp đồng sẽ tồn tại trong 1,3,7 ngày tùy theo lựa chọn của bạn. Bạn không thể hủy ngang hợp đồng khi đang còn thời hạn. /congviec để xem thời gian còn lại của hợp đồng.
Khi đã quyết định ký hợp đồng cho công việc, bạn phải làm công việc đó cho đến khi hết thời hạn hợp đồng. Không thể xin một hợp đồng của công việc khác.

Thử việc

Thời gian thử việc cho bạn trải nghiệm được công việc, tuy nhiên bạn sẽ không nhận được bất kỳ đồng tiền nào từ công việc. Và bạn sẽ không bị ràng buộc bởi hợp đồng làm việc.

Hợp đồng mỗi ngày

Hợp đồng 1 có thời hạn đến 7h sáng mỗi ngày. Tức là bạn nhận việc vào 8h sáng hôm nay thì đúng 7h sáng hôm sau bạn cũng sẽ hết hợp đồng. Đồng nghĩa với việc bạn nhận việc vào lúc 10h tối hôm nay thì 7h sáng ngày hôm sau cũng sẽ hết hạn hợp đồng.
Hợp đồng này mang lại số tiền lương là 10% trên tổng số tiền bạn kiếm được mỗi giờ làm việc.

Hợp đồng 3 ngày

Hợp đồng 3 ngày có thời hạn là 3 ngày. Bạn phải có VIP Silver mới có thể sử dụng được hợp đồng này. Cũng giống như phía trên nhưng hợp đồng này tồn tại đúng giờ. Hãy /congviec để kiểm tra.
Hợp đồng này mang lại số tiền lương là 20% trên tổng số tiền bạn kiếm được mỗi giờ làm việc.

Hợp đồng 7 ngày

Hợp đồng 7 ngày có thời hạn là 7 ngày. Bạn phải có VIP Gold mới có thể sử dụng hợp đồng này. Và mọi chức năng đều giống như trên.
Hợp đồng này mang lại số tiền lương 40% trên tổng số tiền bạn kiếm được mỗi giờ làm việc.