🔑

Đăng ký tài khoản

Tham gia game.

Tạo tài khoản

  • Tên nhân vật
    phải đúng cú pháp
    • Cú pháp: Ho_Ten (phải có dấu "_" ở giữa)
    • Ví dụ: Frankin_Eward, Phat_Nguyen, Erick_Pham
  • Tải CACHE
    • Tải cache để quá trình diễn ra nhanh hơn so với tải CACHE INGAME.
Tài khoản chưa đăng kí: Khi đã PLAY và vào game hiển thị tài khoản này chưa được đăng kí, việc này báo với bạn rằng tên tài khoản này chưa có ai sử dụng và bạn có thể đăng kí với tên này. Nhập mật khẩu của bạn để bắt đầu đăng kí tài khoản.
Tài khoản đã được đăng kí: Tài khoản đã được đăng kí (có thể người khác đã sử dụng tài khoản này). Bạn không thể đăng kí mới trên tên tài khoản này, hãy chọn một cái tên mới.